STATŪTI
Biedrības
"Tautas kustība No sirds Latvijai"
Statūti

1.nodaļa. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir "Tautas kustība No sirds Latvijai" (turpmāk tekstā – Biedrība).

2.nodaļa. Biedrības mērķi

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. strādājot sabiedrības labā, ar savu personīgo piemēru, stiprināt savstarpējo cieņu, saticību, mīlestību, uzticību, sadarbību, godīgumu, taisnīgumu, saprašanos sabiedrībā, radot kopā būšanas un dalīšanās prieku;

2.1.2. radīt iespēju katram Latvijas iedzīvotājam dot savu pienesumu Latvijas uzplaukumam;

2.1.3. nodrošināt valsts varas un sabiedrības godīgu, harmonisku un uz izcilību orientētu atklātu sadarbību, līdzdarbojoties normatīvo aktu izstrādē un pilnveidošanā, rūpējoties par unikālu, nestandarta produktu un pakalpojumu attīstību;

2.1.4. atbalstīt kultūras vērtību daudzveidību, tautību un konfesiju līdzāspastāvēšanu, kopt un attīstīt Latvijas unikālo kultūrvēsturisko un garīgo mantojumu;

2.1.5. iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, sadarboties ar valsts, pašvaldību, sabiedriskām organizācijām un komercfirmām, biedrībām un nodibinājumiem, kā arī privātpersonām Latvijā un ārzemēs, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus mērķu sasniegšanai.

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu vajadzīgo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt pārstāvju sapulcei. Ja arī pārstāvju sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada no pieteikuma noraidīšanas dienas.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs nepilda pārstāvju sapulces un valdes lēmumus;

4.5.2. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.5.3. biedrs veic darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos un Biedrības valdes noteikto;

4.5.4. biedrs ir apzināti aizskāris Biedrības vai Biedrības biedru intereses, godu un cieņu;

4.5.5. biedrs nav maksājis biedra naudu par periodu ilgāku nekā 12 mēneši.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam iespēju izteikt savu viedokli. Izslēdzamā biedra viedoklis vai neierašanās nav ierobežojums valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šī lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.7. Biedrs, kurš ticis izslēgts no Biedrības, no jauna var kandidēt kļūt par Biedrības biedru, ja kopš izslēgšanas brīža pagājuši divi gadi. Pēc personas motivēta rakstveida lūguma, ar valdes lēmumu minēto termiņu var saīsināt par vienu gadu.

4.8. Biedra izstāšanās vai izslēgšanas gadījumā biedra nauda vai ziedojumi netiek atmaksāti.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, darboties Biedrības veidotās struktūrvienībās, iesniegt priekšlikumus par izvirzāmajiem kandidātiem biedru pārstāvju ievēlēšanai, Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt pārstāvju sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;

5.2.3. iepazīties ar Biedrības statūtiem, mērķiem un jebkuriem citiem dokumentiem, kas nosaka Biedrības darbību vai ir saistoši Biedrības biedriem;

5.2.4. regulāri maksāt biedra naudu.

5.3. pienākumus un uzdevumus biedram var noteikt ar pārstāvju sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram pienākumus un uzdevumus, kas atšķiras no citu biedru pienākumiem un uzdevumiem, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar pārstāvju sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības interešu un teritoriālās nodaļas, kā arī citas struktūrvienības, kas darbojas saskaņā ar Biedrības statūtiem un attiecīgās struktūrvienības nolikumu.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības valde.

7.nodaļa. Pārstāvju sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir Biedrības biedru sapulce, kuras funkcijas pilnā apjomā tiek deleģētas un pilda no biedru kopskaita ievēlēta Biedrības pārstāvju sapulce. Pārstāvības normu, pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību nosaka valde. Visiem Biedrības biedriem ir tiesības piedalīties pārstāvju vēlēšanās.

7.2. Pārstāvju sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedru un struktūrvienību ievēlētie pārstāvji.

7.3. Biedrības biedru un struktūrvienību pārstāvji var piedalīties pārstāvju sapulcē tikai personīgi. Pārstāvju sapulcē ir tiesīgs piedalīties arī jebkurš Biedrības biedrs.

7.4. Kārtējā pārstāvju sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam.

7.5. Ārkārtas pārstāvju sapulce var tik sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.6. Pārstāvju sapulce tiek sasaukta, nosūtot katram tās pārstāvim rakstveida uzaicinājumu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces.

7.7. Pārstāvju sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse biedru pārstāvju.

7.8. Ja pārstāvju sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota pārstāvju sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz trīs pārstāvji.

7.9. Pārstāvju sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem pārstāvjiem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem pārstāvjiem.

7.10. Pārstāvju sapulce:

7.10.1. apstiprina Biedrības statūtus un ir tiesīga izdarīt grozījumus tajos;

7.10.2. ievēl Biedrības valdes locekļus un Biedrības Revīzijas komisiju;

7.10.3. apstiprina Biedrības iepriekšējā gada darbības un finanšu pārskatu;

7.10.4. apstiprina Biedrības rīcības plānu turpmākajam periodam;

7.10.5. nosaka biedru naudas apmēru;

7.10.6. pieņem lēmumu par reorganizāciju vai pašlikvidēšanos;

7.10.7. veic citus šajos Statūtos noteiktos pienākumus.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no septiņiem valdes locekļiem.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē un vada Biedrības un Biedrības valdes darbu.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā pārstāvju sapulces kompetencē.

8.4. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Biedrību atsevišķi, bet valdes locekļiem - kopā ar valdes priekšsēdētāju vai vismaz četriem valdes locekļiem.

8.5. Valdes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi mēnesī.

8.6. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no valdes locekļiem. Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Valde var lemt arī par aizklāta balsojuma vajadzību atsevišķā jautājumā. Vienāda balsu skaita gadījumā, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.

8.7. Valdes sēdes tiek protokolētas.

8.8. Valde var pieņemt lēmumu bez sēdes sasaukšanas klātienē, ja valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu saskaņā ar Statūtu 8.6.punkta prasībām.

8.9. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

8.10. Ja to pieļauj Biedrības finanšu resursi, valde izlemj jautājumus par algotu darbinieku pieņemšanu un atlaišanu, nosakot viņu darba pienākumus un samaksu.

9.nodaļa. Revīzijas komisija.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic Revīzijas komisija, kas sastāv no trīs komisijas locekļiem, un tos uz vienu gadu ievēl pārstāvju sapulce.

9.2. Par Revīzijas komisijas locekli nevar būt Biedrības valdes locekļi.

9.3. Revīzijas komisija no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju.

9.4. Revīzijas komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divi tās locekļi. Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar klātesošo komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienlīdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

9.5. Revīzijas komisija:

9.5.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.5.2. dod atzinumu par Biedrības gada pārskatu;

9.5.3. izvērtē biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.5.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.6. Revīzijas komisija veic revīziju pārstāvju sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.7. Pārstāvju sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.

10.nodaļa. Biedrības saimnieciskā un finansiālā darbība.

10.1. Biedrībai ir juridiskās personas statuss un tai ir savi finanšu līdzekļi un manta, ko veido biedru naudas maksājumi, fizisku un juridisku personu ziedojumi un cits normatīvajos aktos atļautā kārtībā iegūts īpašums un ienākumi.

10.2. Biedrības biedrs maksā biedra naudu atbilstoši savām materiālajām iespējām , bet tās apmērs nevar būt mazāks kā 1 euro mēnesī.

10.3. Biedrības valde nosaka biedra naudas maksāšanas kārtību.

10.4. Saņemot Biedrības biedra rakstisku iesniegumu, valde katrā individuālā gadījumā var lemt par biedra naudas apmēra samazināšanu.

10.5. Biedrības manta un finanšu līdzekļi tiek izlietoti tās saimnieciskās, organizatoriskās un citas Statūtiem un normatīvajiem aktiem atbilstošas darbības nodrošināšanai.

10.6. Par Biedrības mantas un finanšu līdzekļu iegūšanu, izlietošanu, izmantošanu vai atsavināšanu lemj partijas valde.

10.7. Biedrības saimniecisko un finansiālo darbību uzrauga un revīziju veic Revīzijas komisija.


Statūti apstiprināti atkārtotajā biedru kopsapulcē Rīgā, 2018. gada 15. novembrī.

Biedrības Biedru sapulci sasaukusi Valde, 2018.gada 9.oktobrī biedriem nosūtot elektroniskā pasta paziņojumu par Biedru sapulci 2018.gada 25.oktobrī. Tā kā šajā datumā kvoruma trūkuma dēļ Biedru sapulce nebija lemttiesīga, tad saskaņā ar Biedrības statūtu 7.7.apakšpunktu, Biedriem 2018.gada 25.oktobrī tika nosūtīta elektroniskā pasta paziņojums par atkārtotu Biedru sapulci 15.novembrī. Atkārtotajā Biedru sapulcē piedalījās 24 no 1363 Biedrības biedriem un Biedru sapulce saskaņā ar Statūtu 7.8.apakšpunktu bija lemttiesīga.

Biedru sapulces vadītāja: Inguna Sudraba un protokolists: Rūta Ozoliņa.


Made on
Tilda